Story Time:Why I Came to America|@road trip usa 101!

Story Time:Why I Came to America|@road trip usa 101!


Posts created 35462

27 thoughts on “Story Time:Why I Came to America|@road trip usa 101!

  1. Very informative sis! Mahirap talaga makarating sa ibang bansa lalong lalo na dito sa US! Naging swerte lang ako dahil nagamit ko ang aking talent para ma approve agad ang aking visa. Pero ganan pa man xahirap talaga pag wala Kang kilala dito at wala Kang pamilya… Pero dasal lang talaga at maging totoong tao lang tayo sa kapwa natin and everything will just be ok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top